1
2
3
4
5
6
حکم قهرمانی در مسابقات ربوکاپ
مسابقات رباتیک تکنوکاپ 3 شهریور 1392 کسب عنوان اول آقای علیرضا جعفری
مسابقات رباتیک تکنوکاپ 4 اسفند ماه 1392 کسب عنوان سوم آقای علیرضا جعفری
حکم قهرمانی آقای سجاد مزدک در المپیاد فرهنگی ورزشی دانش آموزان سراسر کشور رشته هند بال

 دبیرستان امام محمد باقر (ع) دبیرستان امام محمد باقر (ع)

ذکر روزهای هفته
دانشنامه عاشورا