1
2
3
4
5
6
حکم قهرمانی در مسابقات ربوکاپ
مسابقات رباتیک تکنوکاپ 3 شهریور 1392 کسب عنوان اول آقای علیرضا جعفری
مسابقات رباتیک تکنوکاپ 4 اسفند ماه 1392 کسب عنوان سوم آقای علیرضا جعفری
حکم قهرمانی آقای سجاد مزدک در المپیاد فرهنگی ورزشی دانش آموزان سراسر کشور رشته هند بال
.

 دبیرستان امام محمد باقر (ع) دبیرستان امام محمد باقر (ع)

ذکر روزهای هفته
دانشنامه عاشورا